Privatumo politika

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tinklapis automatiškai nerenka jokių Jūsų Asmeninių duomenų. Tinklapyje naudojami Slapukai skirti užtikrinti taisyklingą tinklapio veikimą ir lankytojų naršymo patirtį, taip pat gaunamų statistinių tinklapio duomenų dėka įmonė gali tobulinti savo internetinę svetainę.

Tinklapio lankytojų naršymo po svetainę duomenys bus renkami tik statistikos tikslais Google Analytics programos  (taip turime galimybę tobulinti savo tinklapį), tačiau konkrečių duomenų, kaip IP adreso ar/ir asmeninės  informacijos, asmens duomenų – ši svetainė NERENKA.

Seanso slapukai

Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per svetainės puslapius, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai

Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo.

Trečiųjų šalių slapukai

Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapių įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso šiai svetainei. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti išsaugomi kompiuteryje, telefone ar planšetėje, mūsų svetainės naršymo metu yra „Google Analytics“ slapukai, skirti stebėti svetainę. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip vartotojai naudoja interneto puslapį. Mes naudojame tokią informaciją ruošti ataskaitas, gerinti mūsų svetainės kokybę. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Norėdami gauti daugiau informacijos, galite aplankyti: http://www.google.com/analytics.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje politikoje nurodytais tikslais.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti: www.allaboutcookies.org.

Norėdami sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite aplankyti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slapukus apriboti ar užblokuoti tinklapio lankytojai gali valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norima, kad interneto svetainės/tinklapio lankytojo įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, reiktų pritaikyti interneto naršyklės nustatymus taip, kad  būtų pranešama prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus reikalinga atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Tačiau, uždraudžiant bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galima negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.

 

PATVIRTINTA UAB „MOGUNTIA BALTIJA“ direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-23/2

DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJA

Sąvokos

Duomenų valdytojas – UAB „Moguntia Baltija“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 141573894, buveinės adresas Paupių g. 1, Klemiškės 1-as k., LT- 91291 Klaipėdos raj.

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Bendrovė veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Bendrovė interneto svetainėje (toliau – Svetainė).

Duomenų tvarkymas – įvairios automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekamos operacijos, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 yra taikomas asmens duomenų, kurie sudaro susisteminto rinkinio dalį, tvarkymui, visiškai arba iš dalies atliekamam automatizuotomis ir neautomatizuotomis priemonėmis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.). Asmens duomenų pavyzdžiai: vardas, pavardė; elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, vardas.pavardė@įmonė.com; interneto protokolo (IP) adresas.

Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 

Privatumo politika

Bendrovė įsipareigoja savo veikloje atsakingai tvarkyti Duomenų subjektų (savo klientų bei darbuotojų) asmens duomenis. Vadovaudamasi šiuo esminiu principu, Bendrovė visada siekia užtikrinti pakankamą savo klientų duomenų apsaugos lygį bei teisių apsaugą. Bendrovė tvarko duomenis vadovaudamasi taikomais teisės aktais, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ bei taikomus Lietuvos nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus.

Asmens duomenų šaltiniai

 • Asmens duomenis Duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovę, naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Bendrovę prašant suteikti informaciją ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Bendrovės svetainėje.
 • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių, pvz., iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 • Bendrovės tiekiamų/gaunamų prekių/paslaugų sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas, kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su duomenų subjektu. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas), banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo).
 • Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė, įsiskolinimų valdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas / gimimo data, apmokėjimo istorija, adresas, kita su įsiskolinimu susijusi informacija.
 • Kandidatų į darbo vietas gyvenimo aprašymų (CV) duomenų bazės administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (amžius), gyvenamosios vietos adresas, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kalbų mokėjimą / informacinių technologijų įgūdžius / vairavimo įgūdžius / kitas kompetencijas / kita informacija, kurią kandidatas pateikia CV/ motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, darbdavių rekomendacijos / atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantys ar atsiliepimą teikiantys asmenys / jų kontaktai / rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.
 • Bendrovės darbuotojų darbinių funkcijų įgyvendinimas, apmokėjimo užtikrinimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (amžius), gyvenamosios vietos adresas, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kalbų mokėjimą / informacinių technologijų įgūdžius / vairavimo įgūdžius / kitas kompetencijas / kita informacija, kurią darbuotojas pateikia esant būtinybei užtikrinti darbuotojo ir darbdavio įsipareigojimų vykdymą.
 • Bendrovės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas).

Asmens duomenų tvarkymo nuostatos

 • Duomenų subjektas pateikdamas Bendrovei asmens duomenis sutinka, kad Bendrovė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
 • Bendrovė nerenka jokių nereikalingų duomenų, kurie būtų skirti bet kam kitam išskyrus kokybiškam paslaugų tiekimui.
 • Bendrovė užtikrina, kad Bendrovės surinkti duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti duomenų subjekto asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.
 • Visa informacija, kurioje yra asmens duomenys yra konfidenciali, jai taikomos būtinos techninės ir organizacinės priemonės, reikiamo saugos lygio užtikrinimui ( pvz.: duomenų šifravimas ir nuasmeninamas tiek ją perduodant, tiek saugant, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip).
 • Visi asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 • Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose.
 • Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis pagal galiojančius Bendrovės veiklą reglamentuojančius įstatymus.
 • Duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. Visi Bendrovės darbuotojai, kurie sužino duomenų subjektų asmens duomenis, privalo juos saugoti net ir pasibaigus darbo santykiams. Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir (ar) savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Bendrovės vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat Bendrovė užtikrina, kad minėti asmenys yra/bus saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
 • Siekiant užtikrinti Bendrovės, Bendrovės darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, vykdomas vaizdo stebėjimas Bendrovės teritorijoje bei patalpose. Esamos vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą klientai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ar patalpą. Vaizdo stebėjimo metu surinkta informacija (vaizdinė medžiaga) gali būti naudojama teisėsaugos arba draudimo kompanijų, esant draudiminiam įvykiui. Vaizdinė medžiaga saugoma iki 30 kalendorinių dienų.
 • Bendrovė gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • Bendrovė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

Duomenų subjekto teisės

 • Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Duomenų subjekto asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu Bendrovė juos tvarko;
 • Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs;
 • Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištrinti Bendrovės tvarkomus Duomenų subjekto asmens duomenis („teisė būti pamirštam”);
 • Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;
 • Duomenų subjektas turi teisę nesutikti su Bendrovės asmens duomenų tvarkymu;
 • Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo priemonės

Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis duomenų subjektas gali:

 • užpildyti prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (Prašymas susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis);
 • užpildyti prašymą ištrinti tvarkomus asmens duomenis (Prašymas ištrinti tvarkomus asmens duomenis);
 • užpildyti prašymą pataisyti tvarkomus asmens duomenis (Prašymas pataisyti tvarkomais asmens duomenis).

Duomenų subjektas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą šioje Privatumo Politikoje nurodytais kontaktais. Duomenų subjektui informacija, susijusi su teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo neveikimo priežastis.

Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, elektroninėmis priemonėmis.

Duomenų subjekto gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Bendrovę, teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis:

 • elektroniniu paštu: info@moguntia.lt;
 • žodžiu – telefonu: +370 46 421211;
 • raštu – paštu: adresas Paupių g. 1, Klemiškės 1-as k., LT- 91291 Klaipėdos raj.

Duomenų subjekto atsakomybė
Duomenų subjektas turi:

 • informuoti Bendrovę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Bendrovei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
 • pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Bendrovė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

Baigiamosios nuostatos
Duomenų subjektas turi:

 • Perduodamas Bendrovei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
 • Plėtojant ir tobulinant Bendrovės veiklą, Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Bendrovė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje.